دکتر حمیدرضا مومنی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا مومنی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 H-Momeni@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
   
فیزیولوژی حانوری 2*
   
شنبه
  فیزیولوژی تولیدمثل   فيزيولوژي غشا

 

يکشنبه
   

 

جلسه گروه  
دوشنبه
     

فيزيولوژي جانوري  2

 

 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

5
117
269383