دکتر حمیدرضا مومنی

 نام و نام خانوادگی

 حمیدرضا مومنی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 H-Momeni@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10 -15:30
15:10-13:30
11:40 - 10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
 
فيزيولوژي جانوري(1)*
(ب 93
فيزيولوژي جانوري (1)
(ب 93)
   
شنبه
         
يکشنبه
      جلسه گروه  
دوشنبه
     

آندوكرينولوژي

(ارشد فيزيولوژي جانوري)

فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي (ارشد تكوين)
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
88
107312