دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده

 نام و نام خانوادگی

 سیدمحمدعلی شریعت زاده

 مدرک تحصیلی

 دکتری بافت و جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 S-Shariatzadeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10 -15:30
15:10-13:30
11:40 -10
9:40- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
     
تراتولوژي
(دكتري تكوين)

 

زيست سلولي و مولكولي
(ب 93)

 

شنبه
   

نوروبيولوژي تكويني

(ارشد تكوين جانوري)

ميكروسكوپ الكتروني

(ارشد تكوين)

زيست سلولي و مولكولي
(ب 93)
يکشنبه
       

مكانيسم هاي رفتار و مهاجرت سلولي

(دكتري تكوين)

دوشنبه
        مجله سلول و بافت
سه شنبه
        مجله علوم پزشکی
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
99
107323