دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده

 نام و نام خانوادگی

 سیدمحمدعلی شریعت زاده

 مدرک تحصیلی

 دکتری بافت و جنين شناسي

 پست الکترونیکی

 S-Shariatzadeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
17:40 -15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم1-96
     
 

زيست سلولي و مولكولي

(ب 94) 

شنبه
   

 

تراتولوژي

(دكتري)

زيست سلولي و مولكولي

(ب 94) 

يکشنبه
   

ميكروسكوپ الكتروني

(ارشد)

جلسه گروه

مهندسي سلول و بافت

(دكتري) 

دوشنبه
        مجله سلول و بافت
سه شنبه
        مجله علوم پزشکی
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
163
211078