دکتر مجید مهدیه

 نام و نام خانوادگی

 مجید مهدیه

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Mahdiyeh@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10 -15:30
15:10-13:30
11:40 -10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
   

آز قارچ شناسي

(ب 92)

تغذيه معدني در گياهان

(ارشد ف گ)

 
شنبه
         
يکشنبه
 

رشد و نمو گياهي

(ب 92)

آز قارچ شناسي

(ب 92)

جلسه گروه  
دوشنبه
   

قارچ شناسي

(ب 92)

   
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
83
107307