دکتر علیرضا شایسته فر

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا شایسته فر

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40-14
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95

آز- جانورشناسي

(محيط زيست)

آز- جانورشناسي

(محيط زيست)

جانورشناسي

(محيط زيست)

   
شنبه
   

تشريح مقايسه اي مهره داران

(ارشد)

 

اكولوژي حشرات

(ارشد)

يکشنبه
 
 
 
جلسه گروه  
دوشنبه
 

 

 

جانورشناسي 1

(ب 94)

*1جانورشناسي    

(ب 94)

سه شنبه
     
 
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
288
151531