دکتر علیرضا شایسته فر

 

 

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا شایسته فر

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96

 

 

 آز-جانورشناسي

(علوم دامي)

 

آز- جانورشناسي

(علوم دامي)

 

جانورشناسي

(علوم دامي)

 

 
شنبه
 

 

 

 

 

   

جانورشناسي بي مهرگان

(ب 95)

يکشنبه

آز-جانورشناسي بي مهرگان

(ب 95)

آز- جانورشناسي بي مهرگان

(ب 95)

 

آز-جانورشناسي بي مهرگان

(ب 95)

جلسه گروه

 

 

جانورشناسي بي مهرگان

(ب 95)

 

 

دوشنبه
 

 

 

آز- جانورشناسي بي مهرگان

بيوسيستماتيك جانوري

(ارشد بيوسيستماتيك)

سه شنبه
     
 
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
160
211075