دکتر علیرضا شایسته فر

 

 

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا شایسته فر

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97

 

حشره شناسی

 

 حشره شناسی

 

 

 

 
شنبه
ماهی شناسی و دوزیست شناسی

 

 

 

 

  ماهی شناسی و دوزیست شناسی

حشره شناسی

يکشنبه

 

حشره شناسی

جانورشناسی

جلسه گروه

جانورشناسی

دوشنبه
 

 

 

 

جانورشناسي

سه شنبه
     
 
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

5
113
269379