دکتر علیرضا شایسته فر

 

 

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا شایسته فر

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97

 

 

 

 

 

 

 

 
شنبه
 

 

 

 

 

اكولوژي جانوران دريايي  

بيوسيستماتيك جانوري

يکشنبه

آزمايشگاه جانورشناسي بي مهرگان

آزمايشگاه جانورشناسي بي مهرگان

 

آزمايشگاه جانورشناسي بي مهرگان

جلسه گروه

آزمايشگاه جانورشناسي بي مهرگان

دوشنبه
 

 

 

 

جانورشناسي بي مهرگان

سه شنبه
     
 
جانورشناسي بي مهرگان
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
23
246662