دکتر علیرضا شایسته فر

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا شایسته فر

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
15:10-13:30
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
         
شنبه
   

جغرافياي جانوري

(ارشد س ج)

 

خزنده شناسي

(ارشد س ج)

يکشنبه
 
 
بيوسيستماتيك جانوري
(ارشد
جلسه گروه  
دوشنبه
 

آز-جانورشناسي

(علوم دامي)

آز-جانورشناسي

(علوم دامي)

آز-جانورشناسي

(علوم دامي)

جانور شناسي

(علوم دامي)

سه شنبه
     
 
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
96
107320