دکتر نیلوفر دربندی

 نام و نام خانوادگی

  نیلوفر دربندی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40 - 10
9:40 -8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
       
فيزيولوژي جانوري 3
(ب 92)
شنبه
     
آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري
2(ب 92)
آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 2 
(ب 92)
يکشنبه
       
فيزيولوژي جانوري(2) (م 93)
دوشنبه
       
فيزيولوژي جانوري(2)*
(م 93)
سه شنبه
      فيزيولوژي حواس (ارشد)  

نوروفيزيولوژي رفتار

(ارشد)

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
108
107332