دکتر نیلوفر دربندی

 نام و نام خانوادگی

  نیلوفر دربندی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي جانوري

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40 -14
11:40 - 10
9:40 -8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
         
شنبه
     
 
 فيزيولوژي جانوري 2 
(ب 93)
يکشنبه
      جلسه گروه
فيزيولوژي توليدمثل
(ارشد)
دوشنبه
   

آز- فيزيولوژي جانوري 2

(ب 93)

آز- فيزيولوژي جانوري 2

(ب 93)

فيزيولوژي جانوري 3
(ب 92)
سه شنبه
     

 فيزيولوژي جانوري

 *2

(ب 93)

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
291
151534