دکتر جواد سرگلزائی

 

نام و نام خانوادگی

جواد سرگلزائی

مدرک تحصیلی

دکتری بیوشیمی

پست الکترونیکی

 
تلفن

 

  resume
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
   

 

بیوشیمی پروتیین و اسیدهای نوکلئیک

 
 
شنبه
  آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم آنزیم شناسی
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم
 
 
يکشنبه
آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

 

  جلسه گروه
 
دوشنبه
   

 

  بیوفیزیک
سه شنبه
       

 

چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

3
79
269345