دکتر علیرضا پسرکلو

 

نام و نام خانوادگی

علیرضا پسرکلو

مدرک تحصیلی

دکتری بیوسیستماتیک جانوری

پست الکترونیکی

a-pesarakloo@araku.ac.ir
تلفن

 

   
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم2-97

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

تشریح مقایسه ای مهره داران

تشریح مقایسه ای مهره داران

 

متون تخصصی زیست شناسی جانوری

يکشنبه
   

آزمایشگاه مبانی جانورشناسی

تشریح مقایسه ای مهره داران

مبانی جانورشناسی
دوشنبه
   

آزمایشگاه مبانی جانورشناسی

آزمایشگاه مبانی جانورشناسی

 
سه شنبه
        مبانی جانورشناسی
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

4
77
269343