دكتر عليرضا پسركلو

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا پسركلو

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

A-pesarakloo@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40-14
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95

 

 آز- جانورشناسي1

آز- جانورشناسي 1

2جانورشناسي   
شنبه
  آز-جانورشناسي 2 آز-جانورشناسي 2

 

اصول رده بندي فيلوژنيك

(ارشد)

 

يکشنبه
 
 
 
جلسه گروه  
دوشنبه
 

 

 

 

 

سه شنبه
     
 
 
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
20
131964