دكتر عليرضا پسركلو

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا پسركلو

 مدرک تحصیلی

 دکتری بيوسيستماتيك جانوري

 پست الکترونیکی

A-pesarakloo@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30 -19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96

 

آز- انگل

(ب 93)

 

آز- انگل

(ب 93)

2جانورشناسي 

(ب 94)

 
شنبه
 

آز-جانورشناسي 2

(ب 94)

 

آز-جانورشناسي 2

 (ب 94)

 

آز-جانورشناسي 2

(ب 94)

 

يکشنبه
 
 جغرافياي جانوري
(ارشد بيوسيستماتيك جانوري)
 
جلسه گروه  
دوشنبه
 

 

 خزنده و پرونده شناسي

(ارشد بيوسيستماتيك جانوري)

 

 انگل شناسي

(ب 93)

سه شنبه
     
 
 
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
164
197545