دكتر مجيد كميجاني

 نام و نام خانوادگی

مجيد كميجاني

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری ميكروبيولوژي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم2-97
   

 

ايمونولوژی

زیست شناسی پرتوی
 
شنبه
    ویروس شناسی
زیست شناسی میکروبی
 
يکشنبه
      جلسه گروه
زیست شناسی میکروبی
دوشنبه
   

آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی

  
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی
 
سه شنبه
       

 

چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

3
69
269335