دكتر مجيد كميجاني

 نام و نام خانوادگی

مجيد كميجاني

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری ميكروبيولوژي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40 -14
11:40 - 10
9:40 -8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
   

ميكروب شناسي باليني

(ب93)

 
 
شنبه
 

ميكروبيولوژي عمومي

(ب 94) 

 
 
 
يکشنبه
 

ايمني شناسي

(ب 93)

بيوانفورماتيك 

(ارشد ژنتيك)

جلسه گروه
 
دوشنبه
 

ويروس شناسي

(ب 93)

ميكروبيولوژي

*عمومي 

(ب 94)

   
سه شنبه
       

 

چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

3
14
158698