دكتر مجيد كميجاني

 نام و نام خانوادگی

مجيد كميجاني

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری ميكروبيولوژي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
   

 

آز- ميكروبيولوژي
(علوم دامي)

 

ميكروبيولوژي
(علوم دامي)
ميكروبيولوژي
(علوم دامي) 
شنبه
   
آز-ميكروبيولوژي
(محيط زيست)
 
آز- ميكروبيولوژي
(محيط زيست)
 
ميكروبيولوژي
(محيط زيست)
يکشنبه
 

بيوتكنولوژي

(ب 94)

  جلسه گروه
 
دوشنبه
   

ايمنوژنتيك

(ارشد ژنتيك)

بيوتكنولوژي*

(ب 94)

 
سه شنبه
       

 

چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
145
211060