دكتر منيره محمودي

 

 نام و نام خانوادگی

 منيره محمودي

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سلولي- تكويني

 پست الکترونیکی

 m-mahmoodi@araku.ac.ir
 تلفن

 

   
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
   

بافت شناسی جانوری

*

بافت شناسی جانوری

 

شنبه
 

 

آزمایشگاه بافت شناسي جانوری

 

 

آزمایشگاه بافت شناسي جانوری

 

آزمایشگاه بافت شناسي جانوری

يکشنبه
    جنين شناسي جلسه گروه  
دوشنبه
    آزمایشگاهآزجنين شناسي آزمایشگاه جنين شناسي

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
133
269399