دكتر منيره محمودي

 

 نام و نام خانوادگی

 منيره محمودي

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سلولي- تكويني

 پست الکترونیکی

 m-mahmoodi@araku.ac.ir
 تلفن

 

   
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96
 
 

 

جنين شناسي

(م 93) 

 

شنبه
 

 

 

بافت شناسي

(ب 93) 

كشت بافت جانوري

(ارشد تكوين)

يکشنبه
 
آز- بافت شناسي
(ب 93)
آز- بافت شناسي
(ب 93)
جلسه گروه  
دوشنبه
     
آز- جنين شناسي
(م 93)

آز -جنين شناسي

(م 93)

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

3
181
211096