دكتر منيره محمودي

 

 نام و نام خانوادگی

 منيره محمودي

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سلولي- تكويني

 پست الکترونیکی

 m-mahmoodi@araku.ac.ir
 تلفن

 

   
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40-10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
 
 

جنين شناسي تكميلي

(م 92)

بافت شناسي

(ب 92)

آشنايي با علوم زيستي

(فني و مهندسي)

شنبه
 

آز- جنين شناسي

(م 92)

آز- جنين شناسي

(م 92)

زيست شناسي رشد و نمو

(م 92)

 
يکشنبه
         
دوشنبه
     
 
 
 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
106
107330