دكتر منيره محمودي

 

 نام و نام خانوادگی

 منيره محمودي

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سلولي- تكويني

 پست الکترونیکی

 m-mahmoodi@araku.ac.ir
 تلفن

 

   
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40 -14
11:40-10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
 
 

بافت شناسي

(م93)

 

 

 

شنبه
 

 

 

آز -جنين شناسي

(ب 92)

 

آز -جنين شناسي

(ب 92)

يکشنبه
      جلسه گروه

جنين شناسي

(ب 92)

دوشنبه
   
آز- بافت شناسي
(م 93)
 
آز- بافت شناسي
(م 93)
 
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
279
151522