نام و نام خانوادگی

سيد مهدي طالبي

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 m-talebi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10-17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40 -10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 1-95

 

       
شنبه
   

تشريح مقايسه اي گياهان آوندي

(ارشد)

 
   
يکشنبه
 
 

تكامل

(م 92)

جلسه گروه
 

سيستماتيك گياهي 1

(ب93)

دوشنبه
 

آز-سيستماتيك گياهي 1

(م 93)

آز-سيستماتيك گياهي 1

(م 93)

سيستماتيك گياهي 1

(م 93)

 
سه شنبه
   

آز-سيستماتيك گياهي 1

(ب 93)

آز-سيستماتيك گياهي 1

(ب 93)

آز-سيستماتيك گياهي 1

(ب 93)

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
112
107336