نام و نام خانوادگی

سيد مهدي طالبي

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 m-talebi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10-17:30
17:10-15:30
15:10 -13:30
11:40 -10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 2-95

 

       
شنبه
 

اكولوژي گياهي

(ب 92)

سيستماتيك گياهي 1

(ب93)

 
   
يکشنبه
 
سيستماتيك گياهي
(م 94)

زبان تخصصي

(ب 94)

جلسه گروه

 

دوشنبه
 

گياهان دارويي

(ب 92)

 

 

 

بوم شناسي

(ارشد)

 

 

 

سه شنبه
 

آز -سيستماتيك گياهي 1

(م 94)

 

آز- سيستماتيك گياهي 1

(م 94)

آز -سيستماتيك گياهي 1

(م 94)

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
287
151530