نام و نام خانوادگی

سيد مهدي طالبي

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 m-talebi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97

 

       
شنبه

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

 

سیستماتیک گیاهی 1    
يکشنبه
   

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

 

دوشنبه
 

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

 

تكثير گياهان

 

 

سه شنبه
   

 

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

گیاهان کاربردی

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
125
269391