نام و نام خانوادگی

سيد مهدي طالبي

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 m-talebi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-96

 

       
شنبه
 

تشريح مقايسه اي گياهان

(ارشد سيستماتيك)

 كاربرد رايانه در زيست شناسي
(م 95)

گياهان كاربردي

(م 93)

 
يکشنبه
   

ژنتيك جمعيت

(ارشد ژنتيك)

جلسه گروه

سيستماتيك گياهي 1

(م95)

 

دوشنبه
 

آز- سيستماتيك گياهي 1

(م 95)

 

آز -سيستماتيك

گياهي 1

 (م 95)

 

 

آز- سيستماتيك گياهي 1

(م 95)

 

 

 

 

سه شنبه
   

 

 

آز -سيستماتيك گياهي 1

(م 95)

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
172
211087