دکتر محمد رضا امیر جانی

 

 

 نام و نام خانوادگی

 محمد رضا امیر جانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 m-amirjani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم2-97
 

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

     
شنبه
   

مباني بوم شناسي

 

مباني بوم شناسي

يکشنبه
   

 

جلسه گروه

 

دوشنبه
 
 
 

 

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

 

سه شنبه
 

 

 

 

مباني بوم شناسي
چهارشنبه
 

 

آمار بازدیدکنندگان

3
72
269338