دکتر محمد رضا امیر جانی

 

 

 نام و نام خانوادگی

 محمد رضا امیر جانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 m-amirjani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30 -19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم1-96
         
شنبه
   

 مورفولوژي گياهي

(ب 94)

 

اكولوژي گياهي

(م 93)

يکشنبه
   

متون تخصصي

(م 95)

جلسه گروه

اكولوژي عمومي

(م 94)

دوشنبه
 
 
 آز-اكولوژي عمومي

(م 94)

آز-اكولوژي عمومي

(م 94)

 

ياخته و بافت شناسي گياهي پيشرفته

(ارشد بوم شناسي)

سه شنبه
 

 

 

 

*اكولوژي عمومي

(م 94)

چهارشنبه
 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
148
211063