دکتر محمد رضا امیر جانی

 

 

 نام و نام خانوادگی

 محمد رضا امیر جانی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 m-amirjani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
1510-13:30
11:40 - 10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
         
شنبه
   
 

ياخته و بافت شناسي گياهي

(ارشد)

 
يکشنبه
      جلسه گروه  
دوشنبه
 
تشريح و مورفولوژي گياهي
(ب 94)
 
آز- تشريح
(ب 94)
آز- تشريح
(ب 94)
 
سه شنبه
 

آز- اكولوژي عمومي

(م 93)

آز- اكولوژي عمومي

(م 93)

آز- اكولوژي عمومي

(م 93)

اكولوژي عمومي

(م 93)

چهارشنبه
 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
86
107310