دکتر مهری عسگری

نام و نام خانوادگی

 دکتر مهری عسکری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40-14
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
   
 
 

ريخت زايي و اندام زايي

(م 93)

 
شنبه
 
 

آز- فيزيولوژي گياهي 1

(م 94)

آز- فيزيولوژي گياهي 1
(م 94)
 
 
يکشنبه
 
 

فيزيولوژي گياهي 1

(م 94)

 
 
 
دوشنبه

 

 

اكوفيزيولوژي

(ارشد)

 

روش پژوهش و طراحي آزمايش

(ارشد)

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
290
151533