دکتر مهری عسگری

نام و نام خانوادگی

 دکتر مهری عسکری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 2-97
   
 ایمنی زیستی
 

 ایمنی زیستی 

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
 

 

 
شنبه
 
 

 

ایمنی زیستی

 

 

ایمنی زیستی
  
يکشنبه
 
 

 

  جلسه گروه
 
رشد و نمو گیاهی


 
دوشنبه

 

  ایمنی زیستی
 

 
 

ایمنی زیستی
 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
132
269398