دکتر مهری عسگری

نام و نام خانوادگی

 دکتر مهری عسکری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -17:30
17:10-15:30
15:10-13:30
11:40-10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 1-95
   
 
 
جذب و انتقال در گياهان
(ارشد)
شنبه
 
 
 
فيزيولوژي گياهي(1)
(ب 93)
 
ريخت زايي و اندام زايي (ب 92)
يکشنبه
آز ف گ (1)
(ب93)
آز ف گ (1)
(ب93)
   
آز ف گ (1)
(ب93)
 
دوشنبه

 

       
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
101
107325