دکتر مهری عسگری

نام و نام خانوادگی

 دکتر مهری عسکری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30-19:10
15:30-17:10
13:30-15:10
10-11:40
8-9:40
برنامه هفتگی
ترم 1-97
   
 

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي ۱ 

 

 

 
شنبه
 
 

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي ۱


 

خاك شناسي عمومي

فيزيولوژي گياهي ۱ (تغذيه و جذب)


 
يکشنبه
 
 

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي ۱
 

  جلسه گروه
 
 
دوشنبه

 

  جذب و انتقال در گياهان

 

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي ۱ 

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
61
246700