دکتر فریبا امینی

 نام و نام خانوادگی

 فریبا امینی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 f-amini@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
18-19:40
16-17:40
14-15:40
11:40 - 10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 2-97
 
 
 

فیزیولوژی گیاهی 2

کشت بافت و سلول گیاهی

شنبه
 

 کشت بافت و سلول گیاهی

کشت بافت و سلول گیاهی

 

آزفيزيولوژي گياهي 2 
يکشنبه
 
آزفيزيولوژي گياهي 2
کشت بافت و سلول گیاهی
جلسه گروه  
دوشنبه
     

آزفيزيولوژي گياهي 2

کشت بافت و سلول گیاهی
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

2
124
269390