دکتر فریبا امینی

 نام و نام خانوادگی

 فریبا امینی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فيزيولوژي گياهي

 پست الکترونیکی

 f-amini@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17:30 -19:10
15:30 -17:10
13:30-15:10
11:40 - 10
9:40 - 8
برنامه هفتگی
ترم 1-97
 
 

زيست شناسي تكويني گياهي

 

 

 
شنبه
 

 

آزفيزيولوژي گياهي 2

 2آزفيزيولوژي گياهي

آزفيزيولوژي گياهي 2 
يکشنبه
   
 
جلسه گروه اصول و روشهاي رده بندي گياهان
دوشنبه
     

 

رشد ونمو گياهي پيشرفته
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

4
49
246688