دکتر میترا نوری

 نام و نام خانوادگی

 میترا نوری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری سيستماتيك گياهي

 پست الکترونیکی

 M-Noori@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -18
17:40-16
15:40 -14
11:40 - 10
9:40-8
برنامه هفتگی
ترم 2-95
   

 

سيستماتيك گياهي 2

(ب 93)

 
شنبه
 
آز- سيستماتيك گياهي 2
(ب 93)
آز- سيستماتيك گياهي 2
(ب 93)
 

سيستماتيك گياهي 2

(م 93)

يکشنبه
 
آز- سيستماتيك گياهي 2
(م 93)
آز- سيستماتيك گياهي 2
(م 93)
جلسه گروه  
دوشنبه
       

گرده شناسي

(ارشد)

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
293
151536